Music

Pilato – Ni Sister Walenga

Mwalishiba Ichipalakasa Cha Kwa Pilato chalipusanako Nefyo Alemba Nafyena Fyalipusanako So Ilulwimbo Pakulumfwa Fyakuifwailafye Wemwine.

Pilato Alelwita Ni Sister Walenga Mukubombela Pamo Na Kiss B Pa Beat.

Lumfweni Musekelele.

 

Download Now

Tags

Related Articles

Open

Close
Close